top of page

​비오염-티탄세라믹 코팅

  • 탁월한 지움성

               Easy Cleaning

  • 초고내후성

               Ultra High Weatherability

  • 비오염 특화

               Anti-Graffiti

  • 불연성도료 인증

               Non-Combustible

  • 우수한 내스크래치성

               Strong Hardness

  •  롤코팅 색상 균일화

                  UNIFORM COLORS

neoalco_white logo.png

비오염-티탄세라믹 코팅이란 ?

 

티탄- 세라믹 코팅은 오랜기간 연구 개발하여 완성된 꿈의 신소재 코팅 입니다.

- UV촉진내후성 (5,000시간) 이상 없음

​- 염수분무시험 (3,000시간) 이상 없음

bottom of page